วัตถุประสงค์
1. จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารในสำนักงาน (English for Career 2) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 7 หมู่เรียนจำนวน 280 คน และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 99 คน รวม 379 คน ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นในระดับสื่อสารได้ในสถานการณ์จริง
2. เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน (English for Career 2) และเกิดแรงจูงใจในการเรียนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและ ภาษาอังกฤษในสำนักงาน เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตเมื่อจบการศึกษาในบริบทของสังคมอาเซียน
 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
วันที่ 16 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554
 
สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาที่เรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน (English for Career 2) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 7 หมู่เรียนจำนวน 280 คน และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 99 คน รวม 379 คน
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน (English for Career 2) เกิดแรงจูงใจในการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น
2. นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและ ภาษาอังกฤษในสำนักงาน เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตเมื่อจบการศึกษาในบริบทของสังคม
 
การประเมินผล
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
มุม มุม