วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการประกวดแข่งขันภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการแข่งขันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา
4. เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน- ธันวาคม 2554
 
สถานที่
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษห้องประชุมสัตตบงกช และการแข่งขันอ่านข่าวห้อง sc 101
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1-3 และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎทุกชั้นปีที่ จำนวน 50 คน
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการประกวดแข่งขันภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการแข่งขันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา
4. เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
 
การประเมินผล
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
มุม มุม