วัตถุประสงค์
1. จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ ASEAN และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่1,2 และ 3
2. เพื่อจัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3 ต่อการเตรียมพร้อมรับ ASEAN
 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ระยะที่ 1 เดือนธันวาคม 2554
ระยะที่ 2 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2555
 
สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2554 จำนวน 500 คน
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษมีความเข้าใจต่อการเตรียมพร้อมสู่ ASEAN เพิ่มขึ้น
3. นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ต่อไป
 
การประเมินผล
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
มุม มุม