วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดทักษะและทัศนคติที่ดีทางด้านภาษาอังกฤษ
2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษในการดำเนินชีวิต และการทำงานในอนาคต
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ตลอดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554
 
สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาที่กำลังเรียนวิชา 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 จำนวน 8 หมู่เรียน
นักศึกษาที่กำลังเรียนวิชา 1500126 ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จำนวน 5 หมู่เรียน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หมู่เรียน 53/57, 52/41 และ 52/42
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางการด้านภาษาอังกฤษ
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
3. นักศึกษารู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
การประเมินผล
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
 
มุม มุม