วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความสามารถด้านความเข้าใจและความเร็วในการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
2. เพื่อเพิ่มความรู้ด้านคำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์และทักษะภาษาอังกฤษโดยทั่วไป
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารักการอ่านและใช้ประโยชน์จากการอ่าน
4. เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ภาคเรียนที่ 2/2554
 
สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ด้านองค์ประกอบภาษาอังกฤษ ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และการอ่านเร็ว 2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาที่เข้าโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ60
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70 มีทัศนคติในทางบวกต่อกิจกรรมการอ่าน
4. นักศึกษารักการอ่านและใช้ประโยชน์จากการอ่านได้ร้อยละ 60

อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ
    อาจารย์เนตรนภา สวยศรี
    อาจารย์วลีรัตน์ เล้าอรุณ
    อาจารย์Charles Leavitt
    อาจารย์ศศิธิดา สาหร่ายวัง
    อาจารย์จันทรา พรมปาน
    อาจารย์นุพงษ์ ภูศรี
    อาจารย์Timothy Drew
    อาจารย์ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์
    อาจารย์Britt Goodrich
    อาจารย์Arlene Bobadilla
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาเพิ่มความสามารถด้านความเข้าใจและความเร็วในการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
2. นักศึกษามีความรู้ด้านคำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์เพียงพอสำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการฟังพูด อ่านและเขียน
3. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
4. นักศึกษารักการอ่าน สามารถใช้ประโยชน์จากการอ่านได้
5. นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
การประเมินผล
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
 • Slide Show
มุม มุม