วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อดีวีดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 200 คน
2. เพื่อทดสอบความสามารถทางการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 200 คน
 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
พฤศจิกายน 2554 - มกราคม 2555
 
สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2554 จำนวน 200 คน
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความทักษะการฟังทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
2. นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ต่อไป
 
การประเมินผล
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
 
มุม มุม