วัตถุประสงค์
1. จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปีสุดท้าย สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 2 รุ่น เพื่อเตรียมตัวรับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ปี 2554
2. เพื่อจัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปีสุดท้าย สำหรับปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 รุ่น เพื่อเตรียมตัวรับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ปี 2555
 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ระยะที่ 1 วันที่ 10 - 15ตุลาคม พ.ศ. 2554
ระยะที่ 2 วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
 
สถานที่
อาคารโลจิสติกส์ห้อง 401/304/404
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1,300 คน
นักศึกษาปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2555 จำนวน 600 คน
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาที่จบการศึกษามีความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
2. ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจความสามารถทางภาษาของนักศึกษาที่จบการศึกษา
3. นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ต่อไป
 
การประเมินผล
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
<
มุม มุม