วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการร้องเพลงภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความกล้าแสดงออก
3. เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา
4. เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
เดือนธันวาคม 2554
 
สถานที่
อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. นักศึกษาเอกวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1-3 นักศึกษาจีน
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทุกชั้นปี จำนวน 30 คน
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษและกล้าแสดงออก
2. นักศึกษามีการพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
 
การประเมินผล
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
  • Slide Show
  • Slide Show
  • Slide Show
  • Slide Show
  • Slide Show
มุม มุม