โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (English Camp for Non English Major)
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา
โดย ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          เมื่อเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม รองอธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (English Camp for Non English Major) ครั้งที่ 3 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา โดยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการงานและอาชีพ 2 (1500123) เข้าร่วมโครงการ จำนวน13 หมู่เรียน รวมจำนวนนักศึกษา 470 คน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีและเห็นความสำคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เกิดแรงจูงใจในการเรียน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต