การประกันคุณภาพ

 

pdf แบบฟอร์มคู่มือประกันคุณภาพปี 2552    goal นโยบายประกันคุณภาพของศูนย์ภาษา   

  report รายงานการประเมินตนเอง 2552   แผนยุทธศาสตรสถาบันภาษา พ.ศ. 2557-2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557

 

 
img กิจกรรม ปีการศีกษา 2552

     - ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1, 2 และ 3
     - ภาพบรรยากาศการตรวจประกันฯ ปี 52
     - สรุปผลการประกันฯ ปี 2552

 

 
img ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2552

     - ศึกษาดูงานประกันฯ ครั้งที่ 1
     - ศึกษาดูงานประกันฯ ครั้งที่ 2
     - ศึกษาดูงานประกันฯ ครั้งที่ 3
     - ศึกษาดูงานประกันฯ ครั้งที่ 4

img ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2558

     - ศึกษาดูงานประกันคุณภาพ