คณะกรรมการประจำสถาบันภาษา

ลำดับที่คณะกรรมการประจำสถาบันภาษาตำแหน่ง
1 1

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์

 

 

ประธานกรรมการ

2 2

 

 

อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์

 

 

กรรมการ

3 3

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กาญจนสินธุ

 

 

กรรมการ

4 4

 

 

อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม

 

 

กรรมการ

5 5

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์

 

 

กรรมการ

6 6

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ

 

 

กรรมการ

7 7

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล

 

 

กรรมการ

8 8

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม โตรัตน์

 

 

กรรมการ

9 9

 

 

นางสาวจิราภา ศรีเนียม

 

 

กรรมการและเลขานุการ

 

ลำดับที่คณะกรรมการดำเนินงานสถาบันภาษา
1 1

  

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 02

 อาจารย์รุจา สุขพัฒน์

ประธานกรรมการฝ่ายอบรมและกิจกรรม

ประธานกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน การเงิน

กรรมการงานพัสดุและครุภัณฑ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 A.Inn

 

 

อาจารย์อินทิรา กุลวิเชียร

ประธานกรรมการฝ่ายทดสอบ เทคโนโลยีและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

กรรมการด้านการสอบผ่านเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4 A.Moo

 

 

อาจารย์พงศกร เม่นลาภเหมาะ

กรรมการฝ่ายอบรมและกิจกรรม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 A.Ae

 

  

อาจารย์ ดร.อิทธินันทน์ คิมหะจันทร์

กรรมการฝ่ายนโยบายและแผน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6 A.Nui

 

อาจารย์อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์

กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี

กรรมการฝ่ายพัสดุและครุภัณฑ์

กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7 A.Aof

 

อาจารย์ณัฐฐิรา ปุยะกุล ซวิค

ประธานกรรมการด้านการสอบผ่านเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษ

กรรมการฝ่ายทดสอบ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8 A.Da

  

อาจารย์ปภังกร กิจทวี

กรรมการฝ่ายอบรมและกิจกรรม

กรรมการฝ่ายนโยบายและแผน

กรรมการด้านการสอบผ่านเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9 A.Yam

 

 

อาจารย์กฤติยา คงแท่น

ประธานงานจัดการเรียนการสอน

กรรมการฝ่ายนโยบายและแผน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10 A.Firm

  

อาจารย์รณกร ธรรมจิตต์

กรรมการฝ่ายทดสอบ

กรรมการฝ่ายนโยบายและแผน

กรรมการด้านการสอบผ่านเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11 A.Por

 

  อาจารย์สุรชัย อยู่สุข

กรรมการฝ่ายอบรมและกิจกรรม

กรรมการฝ่ายนโยบายและแผน

กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

กรรมการด้านการสอบผ่านเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12 A.Toey

 

 

อาจารย์พศิกา ธารณธรรม

ประธานกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

กรรมการฝ่ายอบรมและกิจกรรม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13  Aj.Aon

 

 

อาจารย์สลินดา โพธิ์พยัคฆ์

กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14  

อาจารย์ขนิษฐา ไทยเจริญ

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการฝ่ายอบรมและกิจกรรม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15  Aj.Nuch

 

อาจารย์นุชนาฏ เซี่ยงฉิน

คณะกรรมการฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16 Aj.Not

 

 

อาจารย์สถาพร รุ่งสว่าง

กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี

กรรมการด้านการสอบผ่านเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ลำดับที่อาจารย์ชาวต่างชาติประจำสถาบันภาษา
1 A.North

 

 

 

Mr. Norberto T. Bondoc

กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 108765.jpg 

 

 

 

Ms. Yanti Ovina Limiarti

กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 Aye Aye Mi

 

 

Ms. Aye Aye Mi

 กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ลำดับที่คณะกรรมการประจำสถาบันภาษาตำแหน่ง
1 132095.jpg

 

 

 

นางสาวจิราภา ศรีเนียม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายนโยบายและแผน การเงิน

กรรมการฝ่ายพัสดุและครุภัณฑ์

2 PSom

 

 

 

นางสาวสินีนาถ พูลเพิ่มพันธุ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายอบรมและกิจกรรม

กรรมการและเลขานุการ

ด้านการสอบผ่านเกณฑ์ทักษะ

ภาษาอังกฤษ

3 PA lil

 

 

นางสาวสิริพร พวงสำลี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

กรรมการฝ่ายศูนย์การเรียนรู้

ด้วยตนเอง

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

4 PKlong

 

 

นางอัจฉรา นามวงษ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ฝ่ายเทคโนโลยี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ด้านการสอบผ่านเกณฑ์ทักษะ

ภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยงานการจัดการเรียนการสอน

5 PWan

 

 

 

นางสาวกนกวรรณ นิ่มทัศนศิริ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายธุรการและงานสารบรรณ

งานบุคลากร

กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

6  S__85630978.jpg

 

 

 

นางสาววรรษมน จันทร์สมวงศ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

 

กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายทดสอบ 

กรรมการฝ่ายอบรมและกิจกรรม