ข้อปฏิบัติในวันทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

ข้อปฏิบัติการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Ellis สำหรับนักศึกษา ห้องสอบ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคาร เอ 2 ชั้น 1

  1. ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องมาก่อนเวลาเวลาสอบ 10 นาที นักศึกษาที่มาสายจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
  2. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบ
  3. สัมภาระต่างๆให้เก็บไว้ในล้อกเกอร์หน้าห้องสอบ
  4. สิ่งของมีค่าสามารถนำติดตัวเข้าห้องสอบได้
  5. ปิดโทรศัพท์มือถือทุกครั้งก่อนเข้ารับการทดสอบ
  6. นักศึกษาที่แต่งกายไม่เรียบร้อย จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ในกรณีที่นักศึกษาแจ้งรายชื่อเข้าสอบ ณ วันที่ลงตารางสอบมากกว่า 44 คน จะกำหนดตารางสอบ 2 รอบ และให้นักศึกษาเข้าสอบรอบละครึ่งห้อง

แต่ถ้า ณ วันสอบจริงจำนวนนักศึกษามาสอบไม่ถึง 44 คน ตามที่แจ้งไว้ให้นักศึกษามาสอบพร้อมกันในรอบแรกทั้งหมด