กิจกรรมปีการศึกษา 2557

 

22 มกราคม 2557 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (International Day 2014)

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

10 - 28 มีนาคม 2557 โครงการอบรมภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนสำหรับนักศึกษา

24 - 26 มีนาคม 2557 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)

27 - 29 มีนาคม 2557 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรครูในท้องถิ่น

19 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม 2557 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาเพื่อพัฒนาความรู้สู่อาเซียน หลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อทดสอบวัดระดับสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

มิถุนายน - กรกฎาคม 2557 โครงการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

19 - 20, 23 มิถุนายน 2557 โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์สถาบันภาษา "การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทศวรรษที่ 21"

4 - 10 กรกฎาคม 2557 โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

17 กรกฎาคม 2557 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการตํารวจ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 7

24 มิถุนายน 2557 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อาเซียน กิจกรรมที 1 สัปดาห์อาเซียน

กรกฎาคม - สิงหาคม 2557 โครงการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

7 กรกฎาคม 2557 โครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

31 กรกฎาคม 2557 โครงการอบรมเทคนิคการทำข้อสอบสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

13 สิงหาคม 2557 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถาบันภาษา