โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการตำรวจ รุ่น 3 และรุ่น 7

 

     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.) ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.รัตนะ ปาลจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการตํารวจ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 7 และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้อง 204 อาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

     สําหรับการฝึกอบรมดังกล่าวจัดโดยตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ดําเนินการฝึกอบรมโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น สิ่งสําคัญและจําเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมนําองค์กรตํารวจเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต โดยผู้รับการฝึกอบรมประกอบด้วยข้าราชการตํารวจ ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม จํานวน 210 นาย ดําเนินการอบรม จํานวน 7 รุ่น รุ่นละ 30 นาย

 

IMG_0391.jpg IMG_0412.jpg IMG_0420.jpg

IMG_0430.jpg IMG_0439.jpg IMG_0444.jpg