ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้บริการห้อง SALC ผ่านระบบคอมพิวเตอร์

Enter-salc

* หมายเหตุ กรณีสแกนบัตรนักศึกษาไม่ได้ ให้ใส่หมายเลข 2 แล้วตามด้วยรหัสนักศึกษา แล้วกดปุ่ม ENTER