เกี่ยวกับศูนย์ภาษา

ความเป็นมา

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดยมีพันธกิจหลักในการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้จริง

 

            ปัจจุบัน สถาบันภาษาได้รับมอบหมายบทบาทและหน้าที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอาเซียนซึ่งเปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาทั่วไป สถาบันภาษา ยังถือเป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตัวเองที่สำคัญ โดยเปิดให้บริการสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ สื่อออนไลน์ และโปรแกรมฝึกภาษาด้วยตนเอง โดยเปิดให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอดเวลาทำการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองภายในสถาบันภาษา

ปรัชญา
       ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางภาษา สนับสนุนมหาวิทยาลัยและชุมชนสู่สากล

วิสัยทัศน์
       สถาบันภาษาเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาในภูมิภาคตะวันตก 

พันธกิจ
       1. เพิ่มศักยภาพทางภาษาแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก

       2. สอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไปและเฉพาะด้าน และวิชาเลือกเสรีทางภาษาต่างประเทศ

       3. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง

       4. วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเพิ่มศักยภาพด้านทักษะภาษา

       5. ให้บริการด้านภาษาแก่ผู้สนใจและองค์กรภายนอก

       6. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่ดี


เป้าประสงค์

       1. นักศึกษา มีความรู้และทักษะทางภาษาตามเกณฑ์ที่กำหนด

       2. การจัดการเรียนรู้และให้บริการชุมชนมีประสิทธิภาพ

       3. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม

       4. สถาบันภาษาสนับสนุนสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ภาษา เป็นองค์กรที่มีระบบงานที่คล่องตัว และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

       ให้มีศักยภาพทางภาษาในระดับที่ใช้งานได้ 


การดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2541 เริ่มเปิดดำเนินการโดยให้การอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาปี 4
ปีการศึกษา 2542 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาปี 4 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสำหรับอาจารย์
ปีการศึกษา 2543 ดำเนินการการอบรมหลายหลักสูตรดังนี้ 
     - อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาปี 1
     - อบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์
     - อบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่
     - อบรมหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
ปีการศึกษา 2544-2545 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษา โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3ระดับคือระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง
ปีการศึกษา 2546 ดำเนินการอบรมตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเรียนภาษาอังกฤษดังนี้
     - อบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
     - อบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (เพิ่มขึ้นจาก 6 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต)
ปีการศึกษา 2547 สอนภาษาอังกฤษเฉพาะทางให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2548 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน โดยเป็นองค์กรหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีการศึกษา 2550 จัดการอบรมเพิ่มขึ้น 2 หลักสูตร ได้แก่
     - อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL iBT สำหรับอาจารย์
     - อบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่การเงินของมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2552 ดำเนินการปรับปรุงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจให้สอดหล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552 มีโครงการดังนี้
     - อบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ TOEFL
     - อบรมโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลภายนอก หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC
     - อบรมการฝึกใช้โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษระดับมัลติมีเดีย ELLIS และ DISCOVERIES ONLINE (สำหรับอาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ)
     - อบรมโครงการทักษะภาษอังกฤษสำหรับอาจารย์หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL ต่อเนื่อง
     - อบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ หลักสูตรการพูดในชีวิตประจำวัน
     - อบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) หลักสูตรการพูดในชีวิตประจำวัน


ทิศทางการพัฒนา
       - ให้บริการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
       - ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการทดสอบภาษา เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและชุมชน
       - ผลิตหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
       - สร้างความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น เพื่อให้บริการวิชาการและพัฒนาชุมชน
       - พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
       - เป็นศูนย์กลางของการให้บริการภาษาต่างประเทศในเขตภูมิภาคตะวันตก