รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 54)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Ellis สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 54)

 

- คณะครุศาสตร์  หมู่เรียน  54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 54/38, 54/39 และ 54/98

 

- คณะพยาบาลศาสตร์  หมู่เรียน  54/51

 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หมู่เรียน  54/10, 54/13, 54/16, 54/17, 54/18, 54/19, 54/20, 54/21, 54/22, 54/23, 54/24, 54/25, 54/52, 54/53, 54/54,

  54/57, 54/58, 54/59, 54/62, 54/63, 54/69, 54/70, 54/71, 54/72, 54/73 และ 54/75

 

- คณะวิทยาการจัดการ  หมู่เรียน  54/76, 54/77, 54/78, 54/79, 54/80, 54/81, 54/82, 54/83, 54/84, 54/85, 54/86, 54/89, 54/90, 54/91, 54/92 และ 54/100

 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หมู่เรียน  54/26, 54/27, 54/28, 54/29, 54/30, 54/31, 54/33, 54/34, 54/36, 54/40, 54/41, 54/43, 54/44, 54/45,

54/46, 54/47, 54/48, 54/65, 54/95 และ 54/101