ระเบียบการยืม – คืนสื่อ

 • สำหรับนักศึกษา
  1. หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม ยืมได้ 3 วันหากเกินเวลาที่กำหนดต้องเสียค่าปรับ 5 บาท/เล่ม/วัน
  2. สื่อวีดิทัศน์ ยืมได้ครั้งละ 2 เรื่อง ยืมได้ 3 วันหากเกินเวลาที่กำหนต้องเสียค่าปรับวันละ 5 บาท/เรื่อง
 • สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่
  1. Storybooks, Textbooks และ DVD/CD ยืมรวมกันได้ครั้งละไม่เกิน 7 รายการ ยืมได้ 7 วัน หากเกินเวลาที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับ วันละ 10 บาท/รายการ

หมายเหตุ พจนานุกรม Encyclopedia และเกมต่าง ๆ ไม่สามารถนำออกนอกห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองได้

 • การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (SALC)
  • เก็บกระเป๋า สัมภาระไว้ในตู้ล็อคเกอร์หน้าห้องศูนย์ภาษา อนุญาตให้เอาสิ่งของมีค่าเข้ามาด้านในได้
  • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาด้านใน
  • ถอดรองเท้าก่อนเข้าใช้ห้องให้เป็นระเบียบ
  • ลงชื่อการเข้าใช้บริการห้อง SALC ผ่านระบบคอมพิวเตอร์