กิจกรรมปีการศึกษา 2558

 

10 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้า 2558

25 พฤษภาคม 2558 โครงการอบรมภาษาพม่าสำหรับข้าราชการตำรวจ

11 พฤษภาคม 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ภาษาอังกฤษด้านการเป็นครูมืออาชีพ (TESOL)

11 พฤษภาคม 2558 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่อาเซียนกับมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือการแลกเปลี่ยนในภูมิภาคอาเซียน

11 พฤษภาคม 2558 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

 6 พฤษภาคม 2558 โครงการสำนึกรักองค์กร

 2 เมษายน 2558 โครงการการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

30 มีนาคม 2558 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

20 มีนาคม 2558 โครงการจัดบรรยายและอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

19 มีนาคม 2558 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ

24 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาอาชีวะ

15 มกราคม 2558 โครงการจัดบรรยายและอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

13 มกราคม 2558 สถาบันภาษาร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิชาการปี 2558

15 ธันวาคม 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ" สำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม

18 พฤศจิกายน 2557 โครงการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม