โครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 อาจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานร่วมต้อนรับ อาจารย์ลออทิพย์  วีระรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และคณะศึกษาดูงานจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 10 ท่าน ณ ห้องประชุมพุทธชาด อาคาร 100 ปีการฝึกหัดครูไทย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง  สถาบันภาษาทั้งสองแห่งได้แลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบันภาษาทั้งสองมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการบริหารจัดการการ    การดำเนินการจัดอบรม การทดสอบความสามารถทางภาษา การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ (SALC) และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 

DSC07175 DSC07182 DSC07195

DSC07206 DSC07207 DSC07213