โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

 

     เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 สถาบันภาษาได้จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยศึกษาดูงานสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้สถาบันภาษาได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์พร เลิศกุลทานนท์ รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายบริหาร (รังสิต) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช่อทิพ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อไป

 

IMG 2237 IMG 2248 IMG 2242

DSC07726 DSC07762 DSC07780