มหาวิทยาลัย FPT เยี่ยมชม ศูนย์ภาษา

          เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย FPT ประเทศเวียดนาม นำโดย Mr. Dam Quang Minh รองอธิการบดีศูนย์การศึกษานานาชาติ Mr. Nguyen Quang Vinh ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ Ms. Nguyen Thi Mo ผู้ประสานงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ และ Ms. Nguyen Thi Quynh Hoa ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้เดินทางมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อติดตามประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ และได้แวะเยี่ยมชมพบปะและสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาที่ศูนย์ภาษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์ อาจารย์รุจา สุขพัฒน์ อาจารย์ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์ และ อาจารย์ ถิ ไม เลียน โดะ ร่วมให้การต้อนรับ ต่อจากนั้นได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการให้บริการของศูนย์ภาษาและระบบการจัดการเรียนการสอน โดย Ms. Nguyen Thi Quynh Hoa ได้นำเสนอระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งแบ่งหลักสูตรออกเป็น 6 ระดับ และนักศึกษา FPT ทุกคนต้องมีความสามารถตามเกณฑ์ จึงจะสามารถเข้าเรียนวิชาเอกต่อไปได้ นอกจากนี้ยังได้พูดคุยเพิ่มเติมเรื่องปัญหาและแนวทางปรับปรุงการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนามสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
          ในช่วงเย็น เวลา 16.30 น. ได้มีการประชุมระหว่างคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย FPT และกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัย FPT โดยนักศึกษาและอาจารย์ได้ให้ข้อมูลเพื่อสะท้อนถึงปัญหาต่างๆ ที่มีในระหว่างการอบรม ซึ่งท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย FPT ได้ตอบคำถาม และพูดถึงแนวทางการจัดระบบเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ หลักจากนั้นได้มีการถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก หลักจากนั้นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย FPT ได้เดินทางต่อไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร