06-09-55 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมือวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2555 ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ห้องสมุดและศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี