Amazing Diversity One community English Camp

       เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน และ 1  ธันวาคม  2555  ที่ผ่านมา  ศูนย์ภาษาร่วมกับโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Amazing  Diversity  One  community  English  Camp) สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 2   จำนวน  160  คน  ณ  วาสนาดีรีสอร์ท     จ. ราชบุรี  ในครั้งนี้  นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  เข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ประเพณีของผู้พูดภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป