โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศมาเลเซีย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

        ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษาและโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์กนกเนตร วรวงษ์และอาจารย์ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ ได้นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 66 คน เข้าร่วมโครงการ ณ University Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พัฒนาทักษะทางภาษา เพิ่มศักยภาพนักศึกษาด้านการสื่อสารและเพิ่มประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณบดี คณาจารย์ภาควิชาภาษานานาชาติ นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษามาเลเซีย ในคืนแรกนักศึกษาทุกกลุ่มมีการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยนักศึกษาไทยแสดงชุดรำอวยพร และชุดรำเคียวเกี่ยวข้าว

        นักศึกษาไทย มาเลเซียและนานาชาติได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดเวลา 3 วันทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศมาเลเซียผ่านกิจกรรมหลากหลายอย่างสนุกสนานแล้ว ยังได้มิตรภาพและเครือข่ายซึ่งจะได้เพิ่มความมั่นใจให้นักศึกษาในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย