โครงการพัฒนาการใช้ภาษาอาเซียน (หลักสูตรภาษามลายู)

       ทางศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าประชาคมอาเซียน หลักสูตรภาษามลายูเบื้องต้น สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 5, 7-8, 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 70 คน ณ อาคาร A2 ชั้น 2 ห้อง 225 ในครั้งนี้