โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในท้องถิ่น หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในท้องถิ่น หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2556 ณ ห้อง 225 อาคาร A2

          ศูนย์ภาษามีพันธกิจประการหนึ่ง คือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในท้องถิ่น ศูนย์ฯ จึงได้กำหนดให้มีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในท้องถิ่นเป็นโครงการต่อเนื่อง ในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของโครงการ ศูนย์ ฯ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในท้องถิ่น หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนขึ้น ในระหว่าง วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา
          กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรครูในท้องถิ่นทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียน การสอนทั้งนี้เนื่องจากเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มิใช่เพียงในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สร้อยศิธร อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท-เอก หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ คือ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนให้กับบุคลากรครูในท้องถิ่น ตลอดจนสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ชุมชน
          บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง กิจกรรมในการอบรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความมั่นในในการออกเสียงภาษาอังกฤษ และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ซึ่งจากผลการประเมินโครงการ ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์ในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก และเห็นว่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอน