อบรมพัฒนาทักษะภาษาเพื่อนบ้าน เตรียมพร้อมสู่อาเซียน ภาษาจีนเบื้องต้น และภาษาตากาล็อกเบื้องต้น

ศูนย์ภาษาจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาเพื่อนบ้าน เตรียมพร้อมสู่อาเซียน
ภาษาจีนเบื้องต้น และภาษาตากาล็อกเบื้องต้น

          ศูนย์ภาษาได้จัดอบรมทักษะภาษาเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการจัดอบรมภาษาอาเซียนเบื้องต้นให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยภาษาจีนเป็นหลักสูตร 10 ชั่วโมง เปิดอบรมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ อาคาร A2 ชั้น 2 ห้อง 224 โดยมี อาจารย์สาวิตรี ตนสาลี เป็นวิทยากร
          ภาษาตากาล็อกหลักสูตร 10 ชั่วโมง เปิดอบรมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ 5 เมษายน เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ อาคาร A2 ชั้น 2 ห้อง 225 โดยมี Aj.Imelda A. Aniano เป็นวิทยากร บรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ภาษาจีน และภาษาตากาล็อกในชีวิตประจำวันในการโต้ตอบกันได้