ศูนย์ภาษาจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)

ศูนย์ภาษาจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
(English Camp for NPRU Staff)

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) (English Camp for NPRU Staff) จัดโดย ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ณ โรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2556
          โครงการดังกล่าวมีพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน จากหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ หน่วยบริหารงานทั่วไป หน่วยพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ หน่วยประกันคุณภาพ งานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน กองนโยบายและแผน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักศิลปะ และวัฒนธรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม และสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) มีทัศนคติที่ดีและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสำนักงานด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อได้