อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL iBT สำหรับคณาจารย์

ศูนย์ภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL iBT สำหรับคณาจารย์

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL iBT) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฯ
          ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (วิเทศสัมพันธ์) และอาจารย์ผู้สอนประจำสาขาสอนภาษาต่างประเทศ หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องนิติศาสตร์ 4
          ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2556 และระยะที่ 2 อบรมในวันที่ 1 – 3 เมษายน 2556 ทั้งนี้ในการอบรม ระยะที่ 1 เป็นการบรรยายลักษณะขั้นตอนการทำข้อสอบ TOEFL iBT บรรยายวิธีการทำข้อสอบภาษาอังกฤษทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ส่วนการอบรมระยะที่ 2 เป็นการอบรม Intensive course และฝึกปฏิบัติโดยทดลองทำข้อสอบจริง