โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ ENGLISH CAMP FOR NPRU INSTRUCTORS

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์
(ENGLISH CAMP FOR NPRU INSTRUCTORS)

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ จัดโดยศูนย์ภาษา ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี คณาจารย์จาก คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยา การจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 46 คน
          โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่คณาจารย์โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าความคิดเห็นส่วนมากเห็นควรให้จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง