โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการตำรวจ

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการตำรวจ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2556 ณ อาคารนิติศาสตร์ ให้แก่ข้าราชการตำรวจจังหวัดนครปฐม จำนวน 150 คน ซึ่งแบ่งการอบรมเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน และมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมเดช นิลพันธุ์ รักษาการราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วย พล.ต.ต.เพชรรัตน์ แสงไชย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม กล่าวให้กำลังใจผู้เข้าอบรมและกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัย ในการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาการสื่อสารที่จะต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ หรือหน่วยงานต่างประเทศในการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจแห่งอาเซียน The Asean Economic Community (AEC) โดยมีอาจารย์นุพงษ์ ภูศรี อาจารย์ประจำโปรแกรมภาษาอังกฤษ และอาจารย์เจ้าของภาษา Mr.Peter Mark Palmer, Ms.Suzanne Greenwood และ Mr.Peter Fama อาจารย์ประจำศูนย์ภาษา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าร่วมฝึกการอบรม และมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ