โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษกับการเตรียมรับอาเซียน สำหรับนักศึกษา

     ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการสัมมนาภาษาอังกฤษกับการเตรียมรับอาเซียน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมชั้น 6 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และหอประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม      ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปีพ.ศ. 2558