โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์