ประกาศให้ตัวแทนนักศึกษาปี4 ติดต่อขอเข้าสอบภาษาอังกฤษ

Banner-นกศกษาป4-ตดตอขอเขาสอบ

ขอให้ตัวแทนนักศึกษาหมู่เรียนดังต่อไปนี้ 53/25, 53/26, 53/85, 53/87, 53/11, 53/50, 53/78 และ 53/82

มาติดต่อขอเข้าสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคาร A2 ชั้น 1

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ