เลื่อนทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1/2557

 

ประกาศสถาบันภาษา

       สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขอเปลี่ยนแปลงตารางการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวันที่ 23 มิ.ย. – 8 ก.ค. 57

                            เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 30 มิ.ย. – 16 ก.ค. 57

       ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนตรวจสอบตารางการทดสอบภาษาอังกฤษพร้อมทั้งเตรียมรหัสนักศึกษาและรหัสบัตรประชาชนให้พร้อมก่อนเข้าห้องสอบ และมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 10 นาที

 

ตารางการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ห้องสอบ: สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 1)

ตารางการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ห้องสอบ: สถาบันภาษา ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคาร A2 ชั้น 1)