รายวิชา 1500126

 

ประกาศ! รายชื่อนักศึกษา/เวลาเรียน/ห้องเรียน รายวิชา 1500126 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

 

1. อาจารย์อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์ หมู่เรียน 57/16, 57/2, 57/7, 57/13, 57/18 และ ENG01 (หมู่เรียน 57/10, 57/11, 57/21 และ 57/22 ที่ได้คะแนนระดับ A1)

2. อาจารย์อิทธินันทน์ คิมหะจันทร์ หมู่เรียน 57/24, 57/1 และ ENG02 (หมู่เรียน 57/8, 57/12, 57/13, 57/25 ที่ได้คะแนนระดับ A1)

3. อาจารย์สุรชัย อยู่สุข หมู่เรียน 57/39, 57/21, 57/3, 57/15, 57/19 และ ENG03 (หมู่เรียน 57/20, 57/23, 57/24, 57/84 ที่ได้คะแนนระดับ A1)

4. อาจารย์ปภังกร กิจทวี หมู่เรียน ENG04 (หมู่เรียน 57/1, 57/9, 57/38 และ 57/44 ที่ได้คะแนนระดับ A1)

5. อาจารย์กฤติยา คงแท่น หมู่เรียน 57/23+57/20, 57/11, 57/8, 57/4, 57/38 และ ENG05 (หมู่เรียน 57/4, 57/6, 57/7 และ 57/17 ที่ได้คะแนนระดับ A1)

6. อาจารย์พศิกา ธารณธรรม หมู่เรียน 57/84, 57/10+57/22, 57/9, 57/5, 57/12 และ ENG06 (หมู่เรียน 57/5, 57/14, 57/15 และ 57/39 ที่ได้คะแนนระดับ A1)

7. อาจารยืรณกร ธรรมจิตตื หมู่เรียน 57/44, 57/17, 57/25, 57/14, 57/6 และ ENG07 (หมู่เรียน 57/2, 57/3, 57/18 และ 57/19 ที่ได้คะแนนระดับ A1)

 

***หมายเหตุ นักศึกษาที่ได้คะแนนระดับ A1 คือ นักศึกษาที่มีรายชื่อเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ)***