การอบรมสาธิตการใช้โปรแกรม speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

สถาบันภาษาจะจัดอบรมสาธิตการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาผ่านระบบมัลติมีเดีย Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนยน์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม

 

รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.30 น.

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รอบที่ 2 เวลา 14.30 - 16.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะพยาบาลศาสตร์

 

***การผ่านเกณฑ์ด้านภาษาต่างประเทศ***

***แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมสาธิตการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Speexx***