การอบรมสาธิตการใช้โปรแกรม speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

 

สถาบันภาษาจะจัดอบรมสาธิตการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาผ่านระบบมัลติมีเดีย Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนยน์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม

ตามคณะและหมู่เรียน ดังนี้

คณะครุศาสตร์ หมู่เรียน 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5 และ 56/6

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมู่เรียน 56/7, 56/8 และ 56/9

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่เรียน 56/10, 56/11, 56/12, 56/13 และ 56/14

 

*** การผ่านเกณฑ์ด้านภาษาต่างประเทศ***

***แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมสาธิตการใช้โปรแกรมฝึกภาษา Speexx ***