ประกาศ รายงานผลการอบรมหลักสูตรที่ 1 Basic Listening and Speaking อาจารย์ผู้สอน Aj. Peter Palmer

หมายเหตุ
นักศึกษาที่เข้าอบรมแต่ไม่มีรายชื่อในผลการเรียนมีสาเหตุมาจาก

  • นักศึกษาไม่ได้ลงลายมือชื่อเข้ารับการอบรม
  • นักศึกษายังไม่ได้ทดสอบ Ellis

ให้นักศึกษาสอบถามข้อมูลเพื่อเกรดในการอบรม
ได้ที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เวลา 8.30 – 16.30 น.

Link Download รายชื่อด้านล่าง