นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านการทดสอบด้วยโปรแกรม Ellis เข้าตรวจสอบรายชื่อและ Level

120455

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Ellis

เข้าตรวจสอบรายชื่อภาษาอังกฤษและระดับ Final Level ที่นักศึกษาสอบได้ ในระหว่างวันที่ 5 – 12 ธ.ค. 55 เพื่อศูนย์ภาษาจะจัดทำวุฒิบัตรที่ถูกต้องต่อไป

นักศึกษาที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาด สามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่ Fanpage facebook : Language Center, NPRU

Link เอกสารรายชื่อแยกตามคณะ

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์