รายชื่อหมู่เรียนที่ยังไม่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Ellis

02-26-56

ประกาศศูนย์ภาษา

รายชื่อหมู่เรียนที่ยังไม่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Ellis

 

ลำดับที่ หมู่เรียน อ.ที่ปรึกษา
1 55/81  การจัดการทั่วไป อาจารย์ พงษ์สันติ์ ตันหยง
2 55/82  การจัดการทั่วไป ดร. ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม
3 55/90  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์ ณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา
4 55/34  ดนตรีศึกษา อาจารย์ อัญชนา สุตมาตร
5 55/35  ดนตรีศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิลปชัย กงตาล
6 55/73  การพัฒนาชุมชน อาจารย์ สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
7 55/101  ออกแบบนิเทศศิลป์ อาจารย์ วิรัติ  ปิ่นแก้ว
8 55/47  เทคโน ฯคอมอุตสาหกรรม อาจารย์ อรรถพล พลานนท์