ตรวจสอบสถานะอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษารหัส 55

- คณะครุศาสตร์                                    --> เก็บชั่วโมงโดยใช้โปรแกรม Ellis

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1       --> เก็บชั่วโมงโดยใช้โปรแกรม Ellis

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2       --> เก็บชั่วโมงโดยใช้โปรแกรม Ellis

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3       --> เก็บชั่วโมงโดยใช้โปรแกรม Ellis

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1          --> เก็บชั่วโมงโดยใช้โปรแกรม Ellis

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2          --> เก็บชั่วโมงโดยใช้โปรแกรม Ellis

- คณะวิทยาการจัดการ 1                         --> เก็บชั่วโมงโดยใช้โปรแกรม Ellis

- คณะวิทยาการจัดการ 2                         --> เก็บชั่วโมงโดยใช้โปรแกรม Ellis

- คณะพยาบาลศาสตร์                            --> เก็บชั่วโมงโดยใช้โปรแกรม Ellis

 

* ดูวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม Ellis

* ดูวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries