รายละเอียดการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา

 

การเข้ากิจกรรมโดยใช้โปรแกรมฝึกทักษะ (English Discovery, Tell me more และ Ellis) จะต้องใช้รหัส login เข้าโปรแกรมที่ขึ้นต้นด้วย LC และตามด้วยรหัสนักศึกษา เช่น LC554523001

(ทางสถาบันภาษาจะเป็นผู้ใส่รหัสในโปรแกรมให้)

สถานที่สำหรับนักศึกษาแต่ละคณะที่เข้าอบรมฝึกภาษาโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย มีดังนี้

  • สถาบันภาษา ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (จำนวน 45 เครื่อง)
  • สำนักคอมพิวเตอร์ (จำนวน 70 เครื่อง)