แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์ภาษาได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เขียนโดย admin. 396
โครงการสานสัมพันธ์ มรน. – ค่ายเยาวชนอาเซียน เขียนโดย admin. 452
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์ เขียนโดย admin. 450
โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษกับการเตรียมรับอาเซียน สำหรับนักศึกษา เขียนโดย admin. 928
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการตำรวจ เขียนโดย admin. 1906
โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ ENGLISH CAMP FOR NPRU INSTRUCTORS เขียนโดย admin. 1313
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL iBT สำหรับคณาจารย์ เขียนโดย admin. 1753
ศูนย์ภาษาจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) เขียนโดย admin. 1301
อบรมพัฒนาทักษะภาษาเพื่อนบ้าน เตรียมพร้อมสู่อาเซียน ภาษาจีนเบื้องต้น และภาษาตากาล็อกเบื้องต้น เขียนโดย admin. 1461
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในท้องถิ่น หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน เขียนโดย admin. 2401